algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSING VAN DE VERKOOPVOORWAARDEN
Deze verkoopvoorwaarden en alle volgende versies zijn voor een ieder vrij beschikbaar op de
internetsite van de verkoper, www.dwreusables.com. Het plaatsen van een bestelling doet een beroep op de volledige en
onvoorwaardelijke aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden. Ze hebben voorrang op die welke voorkomen in de documenten van de koper en, bij gebreke van uitdrukkelijke aanvaarding door de verkoper, zijn eventuele tegenstrijdige voorwaarden gesteld door de koper onbetwistbaar voor de verkoper.

Indien een van deze clausules nietig worden verklaard, blijven de overige clausules geldig.

2. BESTELLINGEN
2.1 Elke bestelling wordt geanalyseerd als een aankoopbelofte. Bestellingen worden definitief wanneer de verkoper ze schriftelijk heeft bevestigd.

2.2 Elke wijziging of annulering van een bestelling gevraagd door de koper kan alleen in overweging worden genomen indien deze schriftelijk wordt gegeven op ten minste 48 uur vóór de fabricage van de goederen. In geval van wijziging van een bestelling door de koper, is de verkoper ontheven van de overeengekomen initiële termijnen. Als de verkoper de wijziging of annulering niet accepteert, worden betaalde aanbetalingen
niet terugbetaald.

3. LEVERING
3.1 Voorwaarden. Tenzij anders vermeld op de bestelling, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden vanaf het moment dat de goederen ter beschikking worden gesteld in de lokalen van de verkoper. Als het ophalen ervan de verantwoordelijkheid is van de
koper, leidt het niet ophalen van de goederen ertoe dat de verkoper de nodige stappen onderneemt
om de goederen op kosten van de koper op te slaan, of overgaat tot levering na officiële kennisgeving
voor verwijdering van de goederen goederen. De extra kosten die hieruit voortvloeien, zullen door verkoper in rekening worden gebracht
koper.

3.2 Deadlines. Leveringstermijnen zijn indicatief, tenzij tussen verkoper en koper een harde en dwingende datum is overeengekomen. Alleen in dit geval kan de koper de bestelling annuleren wegens niet-naleving van de verzendtermijnen, na officiële kennisgeving en met uitsluiting van elk recht op schadevergoeding, boete of annulering van de bestelling.

4. OVERDRACHT VAN RISICO, AANVAARDING EN CLAIMS
4.1. De goederen reizen voor risico van de koper. In geval van schade of verlies, is het aan de geadresseerde
om eventuele voorbehouden te maken aan de vervoerder, en deze binnen 48 uur na levering schriftelijk te bevestigen aan de verkoper of na constatering ervan in geval van niet -zichtbare gebreken. Bij gebreke daarvan worden de geleverde goederen geacht te zijn aanvaard door de koper.

4.2. Meer dan 30 dagen na de
levering van de goederen kan de koper geen actie ondernemen wegens non-conformiteit.

5. PRIJS EN BETALING
5.1 Prijs. Omdat industriële fabricage specifiek is voor elke bestelling, zijn prijzen en mogelijke kortingen vast op schatting. De prijzen die op de ontvangstbevestigingen van de verkoper staan, kunnen worden gewijzigd.
Elke belasting, accijns of andere betaling die moet worden verricht met betrekking tot de toepassing van de Belgische regelgeving
van die van een land van invoer of doorvoer, is ten laste van de koper.

5.2 Betalingsvoorwaarden. Tenzij anders vermeld op de facturen, zijn deze contant betaalbaar bij
ontvangst en zonder korting.

Als er een korting is, wordt deze afgetrokken van de belastbare omzet van de verkoper, het bedrag van de belastingen totdoor de koper worden teruggevorderd, moet worden verminderd met het bedrag aan belasting dat aan de korting kan worden toegerekend.

5.3 Te late betaling of niet-betaling. In geval van betalingsachterstand kan de verkoper alle lopende bestellingen opschorten, onverminderd alle andere acties. Alle bedragen die op de vervaldag
vermeld zijn op de factuur, zullen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldag
tot de datum van daadwerkelijke betaling leiden tot de toepassing van een interest van uitgestelde betaling gelijk is aan wat is voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij zakelijke transacties.Bovendien is
een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de openstaande bedragen verschuldigd door
de koper aan de verkoper. het exacte bedrag dat hij verschuldigd zal zijn.

In geval van niet-betaling, achtenveertig uur nadat de officiële kennisgeving geen reactie heeft ontvangen, wordt de verkoop van rechtswege geannuleerd, indien de verkoper dit wenst , onverminderd eventuele
andere aanspraken op schadevergoeding.

Bij gespreide betaling leidt het niet betalen van een termijn tot een onmiddellijke aanmaning
van de gehele schuld, zonder officiële ingebrekestelling .

Wanneer de levering wordt gesplitst in meerdere leveringen, geeft het niet betalen van een levering de verkoper het recht om toekomstige leveringen op te schorten, zonder officiële kennisgeving.

5.4 Garantievereisten. De verkoper behoudt zich het recht voor om specifieke waarborgen te vragen in geval
van laattijdige betaling of risico op insolventie (met name vooruitbetaling, bankgarantie,
protestverklaringen, retentierechten of genomen zekerheden op de koper).
De weigering van de koper om de gevraagde garanties te geven kan het recht inroepen om de goederen op te eisen
onder de voorwaarden voorzien in het eigendomsvoorbehoud beding bepaald in art. 6.1. Lopende
nog niet geleverde bestellingen worden van rechtswege geannuleerd door toedoen van de klant en uitsluitend
door diens fout. De klant is dan annuleringskosten verschuldigd die gelijk zijn aan de waarde van
de nog niet geleverde goederen.

5.5. Pandrecht. De koper erkent uitdrukkelijk aan de verkoper een contractueel pandrecht
met pandrecht en voorrangsrecht op alle goederen en documenten in het bezit van de verkoper, als waarborg van de totale vorderingen (facturen, interesten, kosten, enz.) …) die de verkoper heeft tegen de
koper.

5.6. De boeteclausules die voorkomen op de handelsdocumenten van de koper, als facturering van forfaitaire
boetes voor vertraging of kwaliteitsgebrek, zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN SUBROGATIE VAN SCHULDEN
6.1 Eigendomsvoorbehoud. De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht van de door hem geleverde goederen voor totdat de prijs volledig is betaald en in geval van uitgifte van cheques of wissels, totdat deze zijn geïnd. Gedurende de periode van eigendomsvoorbehoud, waarbij de risico's zijn overgedragen aan de koper zodra de goederen ter beschikking zijn gesteld op het terrein van de verkoper, dient de koper de goederen te verzekeren tegen elk risico van schade. De verzekeringspolissen bevatten details over de hoedanigheid van de verkoper als eigenaar. De goederen die bij de koper in voorraad zijn, worden verondersteld
onbetaalde goederen te zijn, tenzij anders bepaald.

In geval van niet-betaling (volledig of gedeeltelijk) van de prijs op de vervaldag, de verkoper kan van rechtswege en zonder formaliteit de teruggave vragen van alle goederen die nog niet volledig zijn betaald, met inbegrip van goederen die normaal op een latere datum moeten worden betaald. Deze teruggave, gedaan op kosten en risico van de koper, wordt niet aanvaard als gelijkwaardig aan het annuleren van de verkoop. In geval van verwerking van de goederen zonder materiële inbreng, worden de wijzigingen aan de goederen geacht te zijn uitgevoerd in opdracht van de verkoper. In geval van verwerking van nieuw materiaal in de geleverde goederen, wordt de verkoper
mede-eigenaar van de goederen voor hun initiële waarde.

Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen die toebehoren aan de koper, die zich in de magazijnen van de verkoper bevinden, worden door de koper aan de verkoper in pand gegeven tot zekerheid
voor de betaling van alle verschuldigde bedragen, met inbegrip van de verschuldigde bedragen voor reeds verzonden goederen naar de
koper maar nog niet betaald.

6.2 Subrogatie van schuld. De koper is bevoegd de geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.Hij draagt ​​dan echter aan de verkoper alle schulden over die in zijn voordeel ontstaan ​​uit de doorverkoop aan de derde koper (nemer). De koper is bevoegd om zijn schulden te innen, ook na overdracht, onverminderd het verhaalsrecht van de verkoper. zijn schulden zelf. De verkoper stemt er echter mee in de schulden niet te innen als de koper correct aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. De verkoper
kan van de koper verlangen dat hij hem op de hoogte houdt van de op hem overgedragen schulden en hem de
namen van de schuldenaars en alle voor de invordering benodigde gegevens verstrekt en dat hij de relevante
documenten overlegt en de schuldenaars op de hoogte stelt van de overdracht.

Bij doorverkoop van de geleverde goederen samen met andere goederen die geen eigendom zijn van de verkoper, of na verwerking
, wordt de schuld van de koper op de derde koper geacht over te gaan voor de
tussen de verkoper en de koper overeengekomen prijs. De verkoper kan geen dispensatie verlenen
zonder bewijs van kennisgeving door de koper aan de debiteuren van zijn subrogatie aan de verkoper voor de
verschuldigde bedragen.

7. VERANTWOORDELIJKHEID
7.1. De verkoper besteedt de grootste zorg aan de productie, verpakking en levering van de producten.
Echter, in geval van vertraging of fabricagefouten, naar behoren erkend door de verkoper en behalve in
ten aanzien van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, zal zijn verplichting beperkt zijn tot de herstelling van uitsluitend de directe schade en tot de vervanging van de gebrekkige hoeveelheden, ook in geval van wettelijke waarborg voor verborgen gebreken. De aansprakelijkheid van de verkoper sluit in elk geval alle winstderving en alle indirecte of gevolgschade uit. De vordering van de koper schort
de verplichting tot betaling van de betrokken goederen niet op.

7.2 De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af, in het bijzonder met betrekking tot de inhoud en
juistheid van informatie die op het vraag over de producten van de verkoper.

8. TECHNISCHE CLAUSULES
De verkoper behoudt zich de mogelijkheid voor om het product en zijn technische specificaties te laten evolueren
met behoud van zijn prestaties. Dit valt binnen de reikwijdte van de richtlijnen van de Europese Unie met betrekking tot het rekening houden met milieueisen bij het ontwerpen en vervaardigen van verpakkingen.

9. ANTI-CORRUPTIE
Geen aanbod, geschenk of betaling, tegenprestatie of voordeel van welke aard dan ook, dat een onwettige of corrupte praktijk vormt, is of zal aan iemand worden gedaan, direct of indirect, als aansporing of beloning voor de gunning of uitvoering van een contract. Elke dergelijke praktijk zal een reden zijn voor beëindiging van het contract
of het nemen van enige andere correctieve actie indien nodig.

10. GEGEVENSVERWERKING EN PRIVÉLEVEN
In overeenstemming met de wet van 08.12.1992 met betrekking tot de verdediging van het privéleven, heeft de koper het recht
op toegang en rectificatie van genoemde informatie over hemzelf.

11. TOEKENNING VAN BEVOEGDHEID, TOEPASSELIJK RECHT
In het geval dat er geen minnelijke schikking wordt bereikt, valt elk geschil onder de bevoegdheid van
de rechtbanken van Tongeren, die exclusief bevoegd zijn, zelfs in geval van een waarborg beroep of
veelheid van verweerders.

Het toepasselijke recht is het Belgisch recht.

.