Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní podmínky

1. UPLATŇOVÁNÍ PODMÍNEK PRODEJE
Tyto podmínky prodeje a všechny následující verze jsou volně dostupné každému na
internetové stránce prodávajícího www.dwreusables.com Zadáním objednávky se kupující dovolává úplné a
bezpodmínečné souhlas s těmito podmínkami prodeje. Mají přednost před těmi, které jsou uvedeny v
dokumentech kupujícího, a v případě neexistence výslovného souhlasu prodávajícího jsou jakékoli opačné podmínky,
které kupující stanoví, pro prodávajícího nesporné.

Pokud je některý z těchto bodů budou zrušeny, ostatní doložky zůstávají v platnosti.

2. OBJEDNÁVKY
2.1 Každá objednávka je analyzována jako příslib nákupu. Objednávky se stávají platnými, když je prodávající
písemně potvrdí.

2.2 Jakákoli změna nebo zrušení objednávky požadované kupujícím může být zohledněno pouze
pokud bude učiněno písemně na adrese nejpozději 48 hodin před výrobou zboží. V případě změny objednávky ze strany kupujícího budou prodávajícímu rozvázány sjednané
původní lhůty. Pokud prodejce změnu nebo zrušení neakceptuje, žádné zaplacené zálohy
nebudou vráceny.

3. DORUČENÍ
3.1 Podmínky. Pokud není v objednávce uvedeno jinak, považuje se dodání za uskutečněné
od okamžiku, kdy je zboží zpřístupněno v provozovně prodávajícího. Je-li za jejich vyzvednutí odpovědný
kupující, vede nevyzvednutí zboží k tomu, že prodávající učiní nezbytné kroky
k uskladnění zboží na náklady kupujícího, nebo přistoupí k dodání po úředním oznámení
za účelem odebrání zboží. zboží. Dodatečné náklady v důsledku toho budou prodávajícím účtovány
kupujícímu.

3.2 Lhůty. Dodací lhůty jsou orientační, pokud nebylo mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto pevné a závazné datum
. Pouze v tomto případě může kupující zrušit objednávku z
nedodržení dodacích lhůt, po oficiálním oznámení a s vyloučením jakéhokoli práva na
kompenzaci, pokutu nebo zrušení objednávky.

4. PŘECHOD RIZIKA, PŘIJETÍ A NÁROKŮ
4.1. Zboží putuje na riziko kupujícího. V případě poškození nebo ztráty je na adresátovi
, aby učinil případné výhrady vůči dopravci a písemně je potvrdil prodejci do 48 hodin od
doručení nebo jejich oznámení v případě, že -viditelné vady. Pokud se tak nestane, bude dodané zboží
považováno za přijaté kupujícím.

4.2. Kupující nemohl podniknout žádné kroky pro nesoulad více než 30 dnů po
dodání zboží.

5. CENA A PLATBA
5.1 Cena. Průmysloví výrobci jsou specifičtí pro každou objednávku, ceny a potenciální snížení jsou fixní na odhad. Ceny uvedené na potvrzeních o přijetí prodejce mohou být změněny.
Veškerou daň nebo clo nebo jiné platby, které mají být provedeny v souvislosti s aplikací belgických předpisů
pravidel dovážející nebo tranzitní země, jdou k tíži kupujícího.

5.2 Platební podmínky. Pokud není na fakturách uvedeno jinak, jsou tyto splatné v hotovosti
při převzetí a bez slevy.

Pokud dojde ke slevě, bude odečtena ze zdanitelného obratu prodávajícího, částka daní dobýt vrácena kupujícím, musí být snížena o částku daně přičitatelnou ke slevě.

5.3 Prodlení s platbou nebo nezaplacení. V případě prodlení s platbou může prodávající pozastavit všechny
aktuální objednávky, aniž by tím byl dotčen jakýkoli jiný typ akce. Jakékoli částky nezaplacené v den splatnosti
uvedené na faktuře povedou ipso-jure a bez jakéhokoli předchozího upozornění od data splatnosti
do data účinné platby, uplatnění úroku z odložené platby rovna tomu, co
předpokládá zákon ze dne 2. srpna 2002 o opožděných platbách ve vztahu k obchodním transakcím.Kromě toho
bude kupující prodávajícímu uhradit pevnou částku škody rovnající se 10 % z dlužných částek
Tyto pokuty budou splatné po obdržení oznámení informujícího
zákazníka o přesnou částku, kterou bude dlužit.

V případě nezaplacení, čtyřicet osm hodin po oficiálním oznámení zůstane bez
reakce, bude prodej ipso jure zrušen, pokud si to prodejce bude přát , aniž jsou dotčeny jakékoli
jiné nároky na náhradu škody.

Pokud je platba ve splátkách, nezaplacení splátky povede k okamžitému požadavku
na zaplacení celých dluhů bez oficiálního oznámení .

Když je dodávka rozdělena do několika dodávek, nezaplacením za dodávku má prodejce právo
pozastavit budoucí dodávky bez oficiálního oznámení.

5.4 Záruční požadavky. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat konkrétní záruky v případě
opožděné platby nebo rizika insolvence (zejména záloha, bankovní záruka,
prohlášení o protestu, zástavní právo nebo zajištění sjednané na kupujícího).
Odmítnutí kupujícího poskytnout požadované záruky může zakládat právo na reklamaci zboží
za podmínek předpokládaných v doložce o výhradě vlastnictví uvedené v čl. 6.1. Aktuální
objednávky, které ještě nebyly doručeny, budou ipso jure zrušeny z důvodu jednání zákazníka a výhradně
z jeho viny. Zákazník bude následně povinen uhradit storno poplatek ve výši hodnoty
dosud nedodaného zboží.

5.5. Zástavní právo. Kupující výslovně uznává prodávajícího smluvní zástavní právo
se zástavním právem a přednostním právem na veškeré zboží a dokumenty v držení prodávajícího jako
záruku celkových pohledávek (faktury, úroky, výdaje atd. …), které má prodávající vůči
kupujícímu.

5.6. Doložky o sankcích, které se objevují v obchodních dokumentech kupujícího, jako fakturace paušálních
pokut za prodlení nebo nedodržení kvality, nejsou vůči prodávajícímu namítatelné.

6. VÝDRŽ VLASTNICTVÍ A PŘEVZETÍ DLUHU
6.1 Výhrada vlastnictví. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k jím dodanému zboží
do úplného zaplacení ceny a v případě vystavení šeků nebo směnek
do jejich proplacení. Po dobu zachování vlastnictví, kdy rizika přešla na kupujícího po zpřístupnění zboží v provozovně prodávajícího, je kupující povinen pojistit zboží proti jakémukoli nebezpečí škody. Pojistné smlouvy budou obsahovat
podrobnosti o kvalitě prodávajícího jako vlastníka. Má se za to, že zboží skladem u kupujícího
je nezaplacené, pokud není stanoveno jinak.

V případě nezaplacení (celkového nebo částečného) ceny v den splatnosti bude prodávající může požadovat
vrácení veškerého zboží, které ještě nebylo zcela zaplaceno, včetně zboží obvykle splatné později, ipso
jure a bez formalit. Toto vrácení provedené na náklady a riziko kupujícího není akceptováno jako
ekvivalentní zrušení prodeje. V případě zpracování zboží bez věcného
příspěvku se bude mít za to, že úpravy na zboží byly provedeny
v zastoupení prodávajícího. V případě zapracování nového materiálu do dodávaného zboží bude prodávající
spoluvlastníkem zboží za jeho původní hodnotu.

Mezi stranami je výslovně ujednáno, že veškeré zboží patřící do kupujícího, které se
nacházejí ve skladech prodávajícího, dává kupující prodávajícímu do zástavy jako záruku
za zaplacení všech dlužných částek, včetně částek splatných za zboží již odeslané do
kupující, ale dosud nezaplaceno.

6.2 Subrogace dluhu. Kupující je oprávněn v rámci své běžné obchodní činnosti dodané zboží dále prodávat.Poté však převede na prodávajícího všechny dluhy v jeho prospěch vyplývající z
přeprodeje na třetího kupujícího (odběratele) Kupující je oprávněn vymáhat své dluhy i
po převodu, aniž by tím bylo dotčeno právo prodávajícího na vymáhání pohledávek. své dluhy sám. Prodávající
se však zavazuje, že nebude vymáhat dluhy, pokud kupující řádně splní své platební povinnosti. Prodávající
může požadovat, aby jej kupující informoval o dluzích, které na něj byly převedeny, a uvedl
jména dlužníků a všechny informace potřebné k vymáhání a aby dodal příslušné
dokumenty a informoval dlužníky o převodem.

Když je dodané zboží dále prodáno s jiným zbožím, které nepatří prodávajícímu, nebo po
zpracování, dluh kupujícího vůči kupujícímu třetí straně se považuje za převedený za
cena dohodnutá mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající nemůže udělit žádnou výjimku
bez dokladu o tom, že kupující dlužníkům oznámil své převedení dlužných částek na prodávajícího.

7. ODPOVĚDNOST
7.1. Prodávající věnuje maximální péči výrobě, balení a dodání produktů.
Avšak v případě zpoždění nebo výrobních vad řádně uznaných prodávajícím a s výjimkou
smrti nebo zranění osob v důsledku z nedbalosti, bude jeho povinnost omezena pouze na
nápravu přímé škody a na výměnu vadného množství, a to i pro případ
zákonné záruky za skryté vady. V každém případě odpovědnost prodávajícího vylučuje jakýkoli ušlý zisk
a jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu. Reklamace kupujícího nepozastavuje povinnost platby za předmětné zboží.

7.2 Prodávající odmítá jakoukoli odpovědnost, zejména za obsah a
pravdivost informací vytištěných u zákazníka. dotaz na produkty prodávajícího.

8. TECHNICKÉ USTANOVENÍ
Prodejce si vyhrazuje možnost nechat produkt a jeho technické specifikace vyvíjet
při zachování jeho funkčních vlastností. To spadá do působnosti směrnic Evropské unie souvisejících
se zohledněním ekologických požadavků při navrhování a výrobě
obalů.

9. PROTIKORUPCE
Žádná nabídka, dar nebo platba, protiplnění nebo výhoda jakéhokoli druhu, která představuje nezákonné nebo korupční
praxe, nebyla nebo nebude poskytnuta nikomu, ať už přímo ani nepřímo, jako pobídka. nebo odměnu za
zadání nebo provedení zakázky. Jakýkoli takový postup bude důvodem pro ukončení smlouvy
nebo přijetí jakéhokoli jiného vhodného nápravného opatření.

10. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A SOUKROMÝ ŽIVOT
V souladu se zákonem z 8. 12. 1992 o ochraně soukromého života má kupující právo
na přístup a opravu jmenovaných informací, které se ho týkají.

11. PŘIDĚLENÍ JURISDIKCE, ROZHODNÉ PRÁVO
V případě nedosažení smírného urovnání bude jakýkoli spor spadat do kompetence
soudů v Tongeren, které jsou výlučně příslušné, a to i v případě záruční odvolání nebo
množství žalovaných.

Rozhodným právem je belgické právo.

.