Uvjeti korištenja

Uvjeti i odredbe

1. PRIMJENA UVJETA PRODAJE
Ovi uvjeti prodaje i sve naredne verzije besplatno su dostupni svima na
internetskoj stranici prodavatelja www.dwreusables.com Slanjem narudžbe kupac se poziva na potpunu i
bezuvjetnu prihvaćanje ovih uvjeta prodaje. Oni imaju prednost nad onima koji se pojavljuju u
kupčevim dokumentima i, u nedostatku izričitog prihvaćanja od strane prodavatelja, svi suprotni uvjeti
koje postavi kupac su nesporni za prodavatelja.

U slučaju da jedna od ovih klauzula biti poništene, ostale klauzule ostaju važeće.

2. NARUDŽBE
2.1 Svaka narudžba se analizira kao obećanje kupnje. Narudžbe postaju čvrste kada ih je prodavatelj
potvrdio u pisanom obliku.

2.2 Svaka izmjena ili otkazivanje narudžbe koju zahtijeva kupac može se
uzeti u obzir samo ako je dana u pisanom obliku na najmanje 48 sati prije proizvodnje
robe. U slučaju izmjene narudžbe od strane kupca, prodavatelj će biti oslobođen ugovorenih
početnih rokova. Ako prodavatelj ne prihvati izmjenu ili otkazivanje, svi plaćeni depoziti neće biti vraćeni.

3. ISPORUKA
3.1 Uvjeti. Osim ako nije drugačije navedeno u narudžbi, isporuka se smatra izvršenom od
trenutka kada je roba dostupna u prostorijama prodavatelja. Ako je njihovo preuzimanje odgovornost
kupca, neuspjeh preuzimanja robe dovodi do toga da prodavatelj poduzima potrebne korake
za skladištenje robe o trošku kupca ili nastavlja s isporukom nakon službene obavijesti
za uklanjanje robe roba. Dodatne troškove kao rezultat toga prodavatelj će naplatiti
kupcu.

3.2 Rokovi. Rokovi isporuke su okvirni osim ako između prodavatelja i kupca
nije dogovoren čvrst i imperativan datum. Samo u ovom slučaju, kupac može otkazati narudžbu zbog
nepoštivanja rokova za otpremu, nakon službene obavijesti i isključujući bilo kakvo pravo na
naknadu, kaznu ili otkazivanje narudžbe.

4. PRIJENOS RIZIKA, PRIHVAĆANJE I ZAHTJEVI
4.1. Roba putuje na rizik kupca. U slučaju oštećenja ili gubitka, na primatelju je
da izvrši sve rezerve prema prijevozniku i da ih pismeno potvrdi prodavatelju u roku od 48 sati od
isporuke ili od njihove obavijesti u slučaju ne - vidljivi nedostaci. U suprotnom, kupac će
smatrati da je isporučenu robu prihvatio.

4.2. Kupac više od 30 dana nakon
isporuke robe ne može poduzeti nikakve radnje zbog nesukladnosti.

5. CIJENA I PLAĆANJE
5.1 Cijena. Industrijska proizvodnja je specifična za svaku narudžbu, cijene i potencijalno sniženje su
fiksirani prema procjeni. Cijene koje se pojavljuju na potvrdi primitka prodavatelja mogu biti izmijenjene.
Svaki porez ili carina ili druga plaćanja koja se moraju izvršiti u vezi s primjenom belgijskih propisa
onih u zemlji uvoznici ili tranzitnoj zemlji, snosit će kupac.

5.2 Uvjeti plaćanja. Osim ako nije drugačije naznačeno na fakturama, oni se plaćaju gotovinom na
prijem i bez popusta.

Ako postoji popust, odbit će se od oporezivog prometa prodavatelja, iznos poreza dokoje nadoknadi kupac mora biti smanjen za iznos poreza koji se može pripisati popustu.

5.3 Kašnjenje u plaćanju ili neplaćanje. U slučaju kašnjenja u plaćanju, prodavatelj može obustaviti sve
trenutne narudžbe, bez prejudiciranja bilo koje druge vrste radnji. Bilo koji iznosi neplaćeni na datum dospijeća
naveden na fakturi dovest će, ipso-jure i bez ikakve prethodne obavijesti, od datuma dospijeća
do datuma efektivnog plaćanja, primjenu kamate na odgođeno plaćanje jednako onome što je
predviđeno u zakonu od 2. kolovoza 2002. o zakašnjelim plaćanjima u vezi s poslovnim transakcijama.Uz
dodatno, fiksni iznos odštete jednak 10% nepodmirenih iznosa,
kupac će platiti prodavatelju. Ove kazne će biti plative po primitku obavijesti kojom se
kupac obavještava o točan iznos od kojeg će on biti dug.

U slučaju neplaćanja, četrdeset osam sati nakon što je službena obavijest ostala bez
odgovora, prodaja će biti poništena ipso jure, ako prodavatelj to želi , ne dovodeći u pitanje bilo koje
ostale zahtjeve za naknadu štete.

Kada je plaćanje u ratama, neplaćanje rate će dovesti do trenutnog zahtjeva
za isplatu cjelokupnog duga, bez službene obavijesti .

Kada je isporuka podijeljena na nekoliko isporuka, neplaćanje isporuke daje prodavatelju pravo da
obustavi buduće isporuke, bez službene obavijesti.

5.4 Zahtjevi jamstva. Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati određena jamstva u slučaju
odgođenog plaćanja ili rizika od nesolventnosti (osobito avansno plaćanje, bankovno jamstvo,
izjave protesta, založna prava ili kolateral preuzet od kupca).
Kupčevo odbijanje davanja traženih jamstava može se pozvati na pravo potraživanja robe
pod uvjetima predviđenim u klauzuli o zadržavanju vlasništva navedenoj u čl. 6.1. Trenutne
narudžbe koje još nisu isporučene bit će otkazane ipso jure, zbog kupčeve radnje i isključivo
njegovom krivnjom. Kupac će tada morati platiti naknadu za otkazivanje koja je jednaka vrijednosti
robe koja još nije isporučena.

5.5. Pravo zaloga. Kupac izričito priznaje prodavatelju ugovorno pravo zaloga
koje nosi založno pravo i pravo prvenstva na svu robu i dokumente u posjedu prodavatelja, kao
jamstvo ukupnih potraživanja (fakture, kamate, troškovi itd.) …) koje prodavatelj ima protiv
kupca.

5.6. Klauzule o kaznama koje se pojavljuju u komercijalnim dokumentima kupca, kao što je fakturiranje paušalnih
kazni za kašnjenje ili nedostatak kvalitete, ne mogu se suprotstaviti prodavatelju.

6. ZADRŽANJE VLASNIŠTVA I SUBROGACIJA DUGA
6.1 Zadržavanje vlasništva. Prodavatelj zadržava pravo vlasništva nad isporučenom robom
do uplate cijene u cijelosti, au slučaju izdavanja čekova ili mjenica, do unovčenja istih. Tijekom razdoblja zadržavanja vlasništva, rizici koji su
preneseni na kupca nakon što je roba stavljena na raspolaganje u prostorijama prodavatelja,
kupac mora osigurati robu od bilo kakvog rizika od oštećenja. Police osiguranja uključivat će
pojedinosti o kvaliteti prodavatelja kao vlasnika. Pretpostavlja se da je roba na zalihi u prostorijama kupca
ona koja nije plaćena osim ako nije drugačije navedeno.

U slučaju neplaćanja (potpunog ili djelomičnog) cijene na datum dospijeća, Prodavatelj može zatražiti
povrat sve robe koja još nije u potpunosti plaćena, uključujući onu koja se obično plaća kasnije, ipso
jure i bez formalnosti. Ovaj povrat, izvršen na trošak i rizik kupca, ne prihvaća se kao
ekvivalent otkazivanja prodaje. U slučaju obrade robe bez materijalnog
doprinosa, izmjene na robi će se pretpostaviti da su izvršene u
ime prodavatelja. U slučaju ugradnje novog materijala u isporučenu robu, prodavatelj
će biti suvlasnik robe za njihovu početnu vrijednost.

Izričito je dogovoreno između strana da će sva roba koja pripada kupca, koji se
nalaze u skladištima prodavatelja, kupac daje prodavatelju u zalog kao jamstvo
za plaćanje svih dospjelih iznosa, uključujući iznose dospjelih za robu već otpremljenu
kupac, ali još nije plaćen.

6.2 Subrogacija duga. Kupac je ovlašten preprodati isporučenu robu, tijekom
svog uobičajenog poslovanja.Međutim, on tada prenosi na prodavatelja sve dugove u njegovu korist koji potječu iz
preprodaje trećem kupcu (preuzimatelju) Kupac je ovlašten povratiti svoje dugove, čak
nakon prijenosa, bez utjecaja na pravo prodavatelja na povrat svoje dugove sebe. Međutim, prodavatelj
se slaže da neće naplatiti dugove ako kupac uredno podmiruje svoje obveze plaćanja. Prodavatelj
može zahtijevati od kupca da ga obavještava o dugovima koji su na njega preneseni i da dostavi
imena dužnika i sve podatke potrebne za naplatu te da dostavi relevantne
dokumente i obavijesti dužnike o prijenos.

Kada se isporučena roba preprodaje s drugom robom koja ne pripada prodavatelju, ili nakon
obrade, kupčev dug prema kupcu treće strane smatra se prenesenim za
cijenu dogovorenu između prodavatelja i kupca. Prodavatelj
ne može odobriti nikakvo poništenje bez dokaza kupčeve obavijesti dužnicima o njegovoj subrogaciji prema prodavatelju za
dospjele iznose.

7. ODGOVORNOST
7.1. Prodavatelj poduzima najveću pažnju u proizvodnji, pakiranju i isporuci proizvoda.
Međutim, u slučaju kašnjenja ili proizvodnih nedostataka, propisno priznatih od strane prodavatelja i osim
u slučaju smrti ili osobne ozljede nastale nemara, njegova će obveza biti ograničena samo na
popravak izravne štete i na zamjenu neispravnih količina, uključujući i slučaj
pravnog jamstva za skrivene nedostatke. U svakom slučaju, odgovornost prodavatelja isključuje bilo kakav gubitak dobiti
i bilo kakav neizravni ili posljedični gubitak ili štetu. Zahtjev kupca ne
suspendira obvezu plaćanja dotične robe.

7.2 Prodavatelj odbija prihvatiti bilo kakvu odgovornost, posebno u pogledu sadržaja i
istinitosti informacija ispisanih kod kupca upit o proizvodima prodavatelja.

8. TEHNIČKE KLAUZULE
Prodavatelj zadržava mogućnost izmjene proizvoda i njegovih tehničkih specifikacija
uz očuvanje njegovih performansi. To je unutar područja primjene direktiva Europske unije koje se odnose
na uzimanje u obzir ekoloških zahtjeva u dizajnu i proizvodnji
ambalaže.

9. BORBA PROTIV KORUPCIJE
Nikakva ponuda, dar ili plaćanje, naknada ili korist bilo koje vrste, koja predstavlja nezakonitu ili koruptivnu
praksu, nije niti će biti dana bilo kome, bilo izravno ili neizravno, kao poticaj ili nagrada za
dodjelu ili izvršenje ugovora. Svaka takva praksa bit će osnova za raskid ugovora
ili poduzimanje bilo koje druge korektivne mjere prema potrebi.

10. OBRADA PODATAKA I PRIVATNI ŽIVOT
U skladu sa zakonom od 08.12.1992 koji se odnosi na zaštitu privatnog života, kupac ima pravo
pristupiti i ispraviti imenovane podatke koji se tiču ​​njega.

11. PRIPORUČIVANJE NADLEŽNOSTI, PRIMJENJIVO PRAVO
U slučaju neuspjeha postizanja prijateljske nagodbe, svaki spor će biti u nadležnosti
sudova Tongerena, koji imaju isključivu nadležnost, čak i u slučaju jamstvo žalbe ili
više tuženika.

Primjenjivi zakon je belgijski zakon.

.